Chương trình biểu diễn

Khoa Dây: 
- Quyền Trưởng khoa: ThS. Lê Trí Toàn
- Phó Trưởng khoa: ThS. Hà Đình Tường Vi
- Tổ trưởng tổ đệm Piano: ThS. Triệu Huệ Kỳ
Khoa Kèn-Gõ:
- Phó Trưởng khoa: ThS. Lương Thăng Long, Ông Nguyễn Tuấn Lộc
Khoa Guitare - Accorden: 
- Phó phụ trách: ThS. Nguyễn Thanh Huy