Đại hội Công đoàn cơ sở Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2022

Một số hình ảnh của Đại hội: