Điểm thi Tuyển sinh năm học 2018-2019 Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

Trung cấp 4 năm (từ SBD 111001 đến 171292)         

 

Trung cấp 4 năm (từ SBD 171293 đến 1C6588)                                    

 

Trung cấp 4 năm (từ SBD 1C6589 đến 1C6632), Trung cấp 6 năm, Trung cấp 7 năm, Trung cấp 9 năm   

Đại học 2 năm, Đại học 4 năm