Công đoàn Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và các danh hiệu đạt được tại Hội nghị “Tổng kết phong trào Công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018”