Chương trình biểu diễn

Trưởng Phòng: ThS. Trần Minh Đặng
Phó Trưởng Phòng: Ông Nguyễn Phước Hải