Masterclass flute cho học viên Cao học - Giảng viên: GS. Nicolas Duchamp