Lịch báo cáo Chuyên đề, Tổng quan, Đề cương nghiên cứu đợt tháng 2/2017 (Thông báo lần II)