Hình ảnh chương trình hòa nhạc thính phòng

Một số hình ảnh của chương trình: