Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Công chức - Viên chức Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh NH. 2018-2019