Thông báo Xét tuyển đào tạo trình độ Tiến sỹ Âm nhạc học khóa VI Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh