Chương trình biểu diễn

Giám đốc Trung tâm: PGS.TS. Bùi Thiên Hoàng Quân