GV đã từng giảng dạy

TÊN GIẢNG VIÊN CHUYÊN NGÀNH
TRƯƠNG HỮU LANG Nhị
HOÀNG HỢP BÍCH Tranh
NGUYỄN HỮU BA Nhị
TRẦN BỘ Sáo Trúc
NGUYỄN THỊ KIM CHI Tranh
NGUYỄN MAI DUNG Tranh
PHAN NHỨT DŨNG
TRƯƠNG THỊ HẠNH Tranh
ĐẶNG THỊ KIM HIỀN Tranh
NGUYỄN HỮU HIỀN  Nhị
BÙI VĂN KHÁNH Ca xướng
LÊ THỊ KIM Tranh
VÕ VĂN KHUÊ Nguyệt
NGUYỄN VĂN LONG
BÙI THỊ TỐ MAI Tỳ 
NGUYỄN THỊ MƯỜI Tam Thập Lục
ĐỨC NHUẬN Bầu
NGUYỄN THỊ DIỆU QUANG Tranh
ĐOÀN VĂN THANH Nguyệt
NGUYỄN THẢO Bầu
NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY Tam thập lục
TRẦN THỊ LỆ THỦY Tranh
BÙI THỊ THANH THỦY Tranh
HOÀNG CƠ THỤY Tranh, Tỳ bà
NGUYỄN XUÂN YÊN Tranh