GV đang công tác

Huỳnh Văn Khải

Học hàm/ Học vị: ThS

Năm sinh: 1957

Huỳnh Văn Khải

Huỳnh Văn Khải

 

Đinh Tuyết Lê

Học hàm/ Học vị: ThS

Năm sinh: 1965

Đinh Tuyết Lê

Đinh Tuyết Lê

 

Nguyễn Thị Hải Phượng

Học hàm/ Học vị: TS

Năm sinh: 1969

Nguyễn Thị Hải Phượng

Nguyễn Thị Hải Phượng

Chuyên ngành: Tranh

Nguyễn Thị Thanh

Học hàm/ Học vị: 

Năm sinh:

Nguyễn Thị Thanh

Nguyễn Thị Thanh

 

Trần Thanh Trung

Học hàm/ Học vị: ThS

Năm sinh: 1958

Danh hiệu: NSƯT

Trần Thanh Trung

Trần Thanh Trung

 

Nguyễn Văn Đời

Học hàm/ Học vị: 

Năm sinh: 

Nguyễn Văn Đời

Nguyễn Văn Đời

Chuyên ngành: Tranh

Phạm Thúy Hoan

Học hàm/ Học vị: 

Năm sinh: 

Phạm Thúy Hoan

Phạm Thúy Hoan

Chuyên ngành: Tranh 

Nguyễn Thị Ngọc Châu

Học hàm/ Học vị: 

Năm sinh: 

Nguyễn Thị Ngọc Châu

Nguyễn Thị Ngọc Châu

 

Bùi Thiên Hoàng Quân

Học hàm/Học vị: PGS.TS

Năm sinh: 1961

Bùi Thiên Hoàng Quân

Bùi Thiên Hoàng Quân

 

Nguyễn Thị Huệ

Học hàm/ Học vị: 

Năm sinh: 

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thị Huệ

 

Lê Thị Thanh Hòa

Học hàm/ Học vị: ThS

Năm sinh: 1965

Danh hiệu: NSƯT

Lê Thị Thanh Hòa

Lê Thị Thanh Hòa

Chuyên ngành: Sáo trúc

Huỳnh Thị Thu Hiền

Học hàm/ Học vị: ThS

Năm sinh: 1977

Huỳnh Thị Thu Hiền

Huỳnh Thị Thu Hiền

Chuyên ngành: Tranh

Nguyễn Minh Đạo

Học hàm/ Học vị: 

Năm sinh: 

Nguyễn Minh Đạo

Nguyễn Minh Đạo

Chuyên ngành: Bầu

Mai Thanh Sơn

Học hàm/ Học vị: ThS

Năm sinh: 1983

Mai Thanh Sơn

Mai Thanh Sơn

 

Đỗ Toàn Thắng

Học hàm/ Học vị: CN

Năm sinh: 1957

Danh hiệu: NSƯT

Đỗ Toàn Thắng

Đỗ Toàn Thắng

Chuyên ngành: Bầu