Masterclass saxophone nhân Tuần lễ Văn hóa Ý tại Việt Nam

Nội dung Người giảng dạy Ngày, giờ Địa điểm Nhân dịp
 Masterclass saxophone GS.Alfredo Cerrito   16/10/2015 Phòng sảnh Hội trường A Tuần lễ Văn hóa Ý tại Việt Nam