GV Tổ Kiến thức đại cương

 

STT GIẢNG VIÊN MÔN HỌC
1 Bùi Ngọc Khuê Nguyên lý Cơ bản Mác-Lê Nin/Tư tưởng Hồ Chí Minh
2 Bùi Văn Nguyên Cơ sở văn hóa Việt Nam
3 NGƯT. Nguyễn Văn Đời Đại cương Nghệ thuật truyền thống Việt Nam
4 Đỗ Tân Việt Mỹ học đại cương/Đại cương lịch sử nghệ thuật đại cương - văn minh thế giới
5 Phạm Minh Thu Giáo dục pháp luật
6 ThS. Hồ Thể Giao Chinh trị/ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
7 Dương Thị Ngọc Thúy Anh văn
8 ThS. Nguyễn Thúy Uyển Anh văn
9 ThS. Trần Như Vĩnh Lạc Anh văn
10 ThS. Đinh Tuyết Lê Anh văn âm nhạc chuyên ngành
11 TS. Huỳnh Lâm Anh Chương Đại cương giáo dục học/Tâm lí học đại cương
12 TS. Đặng Huy Hoàng Tin học âm nhạc
13 ThS. Trần Thị Thanh Tin học căn bản
14 TS. Trần Kiều Lại Thủy Phương pháp nghiên cứu khoa học