GV biên chế

Đoàn Thị Xuân Ngọc

Học hàm/ Học vị:

Năm sinh:

Đoàn Thị Xuân Ngọc

Đoàn Thị Xuân Ngọc

Chuyên ngành: Giáo vụ

Mai Thị Nông

Học hàm/ Học vị:

Năm sinh:

Mai Thị Nông

Mai Thị Nông

Chuyên ngành: Chủ nhiệm lớp 10
Lịch sử lớp 10,11,12

Nguyễn Thanh Danh

Học hàm/ Học vị:

Năm sinh:

Nguyễn Thanh Danh

Nguyễn Thanh Danh

Chuyên ngành: Quản lý Phân Hiệu Văn Hóa
Công tác giáo vụ
Vật lý lớp 10,11,12