Chương trình biểu diễn

Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp: ThS. Huỳnh Thị Ngọc Phượng
Phó Trưởng Phòng: ThS. Huỳnh Thị Thu Hiền, Cô Vũ Thu Hằng, Cô Hoàng Thị Thủy
Tổ trưởng Tổ quản trị: Ông Phạm Tấn Định
Tổ trưởng Tổ bảo vệ: Ông Nguyễn Khánh Phước