Chương trình biểu diễn

Phó Trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa
Tổ trưởng Tổ piano: ThS. Nguyễn Thúy Anh
Tổ trưởng bộ môn Organ: ThS. Huỳnh Ngọc Trang
Phụ trách bộ môn Saxophone: Ông Quách Tiến Dũng