Công trình đã thực hiện

 1. CÔNG TRÌNH CẤP CƠ SỞ

 2. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CẤP BỘ

 3. TÁC PHẨM