Thư mời viết bài cho Nội san Âm nhạc học số 12 - Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh