Chương trình biểu diễn

Phó phụ trách Phòng: ThS. Nguyễn Mỹ Hạnh
Phó Trưởng Phòng: ThS. Đinh Xuân Bảo Ngọc