Danh mục sách mới các chuyên ngành

Giai đoạn từ cuối năm 2018 đến nay, Trung tâm Thông tin-Thư viện nhận được các tài liệu các chuyên ngành âm nhạc do các tổ chức, cá nhân trao tặng: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam (Tạp chí Giáo dục âm nhạc số 4), GS. Tsunoda Kazuhiro, ThS. Phạm Chí Công...

Trung tâm Thông tin-Thư viện Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trân trọng cám ơn các tổ chức, cá nhân đã gửi tặng các tài liệu hỗ trợ công tác nghiên cứu, đào tạo, biểu diễn... tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.

Sau đây là danh mục chi tiết các tài liệu chuyên ngành âm nhạc: