Quy trình mượn trả

Trung tâm Thông tin - Thư viện từ chối phục vụ và mời ra khỏi phòng đối với những cá nhân không thực hiện đúng nội quy và có thái độ không đúng mực.