Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh chúc mừng

 Nguồn:

  1. http://www.hoinhacsi.vn/danh-sach-giai-thuong-am-nhac-hoi-nhac-si-viet-nam-nam-2016
  2. Bằng chứng nhận số 52/VNDG-2016 trao cho tác giả Nguyễn Thị Hải Phượng
  3. Ảnh do P. Tổ chức cán bộ cung cấp

Các tin tức khác