Lễ ký kết hợp tác giữa Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và Nhạc viện Tchaikovsky