Hình ảnh chương trình Hòa nhạc mùa xuân

Một số hình ảnh của chương trình:

Các tin tức khác