Một số hình ảnh chương trình hòa nhạc "Những âm thanh đọng trên vòm trời"

Một số hình ảnh của chương trình: