Chương trình biểu diễn

Phó Phụ trách Phòng: ThS. Bùi Hữu Quốc Hùng
Phó Trưởng Phòng: , ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hiếu, ThS. Đào Thị Nhu Mì, ThS. Võ Ngọc Diệu Tịnh, Cô Lương Tuyết Nhung