Chương trình biểu diễn

Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thị Phương Hoa
Tổ trưởng Tổ piano: Bà Nguyễn Thúy Anh
Tổ trưởng bộ môn Organ: Ông Phan Hồng Quang
Phụ trách bộ môn Saxophone: Ông Quách Tiến Dũng
Tổ trưởng Bộ môn Thanh nhạc nhạc nhẹ: Ông Huỳnh Văn Bằng