Chương trình biểu diễn

Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa: ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa
Tổ trưởng Tổ piano: ThS. Nguyễn Thúy Anh
Tổ trưởng bộ môn Organ: 
Phụ trách bộ môn Saxophone: Ông Quách Tiến Dũng