Chương trình biểu diễn

Phó phụ trách Khoa: ThS. Phạm Thế Vĩ
 
                           
 
Tổ trưởng tổ đệm piano: Cô Cổ Tấn Thu Hương

Giảng viên biên chế của Khoa: 
1 ThS. Phạm Thế Vĩ
2 Cổ Tấn Thu Hương
3 ThS. Nguyễn Phương Hạnh
4 ThS. Nguyễn Khánh Trang
5 ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga
6 ThS. Võ Thụy Ngọc Tuyền
7 ThS. Huỳnh Quang Thái
8 ThS. Huỳnh Hà Thu Thảo