Chương trình biểu diễn

Trưởng Khoa: TS. Lê Hồ Hải
Phó Trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Thùy Yên