Chương trình biểu diễn

Phó phụ trách khoa: ThS. Lê Hồ Hải
Phó Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thùy Yên