Chương trình biểu diễn


Chức vụ: Giám Đốc 
Nhiệm kỳ: 2016 - 2019


Chức vụ: Giám Đốc
Nhiệm kỳ: 2006 - 2016


Phó Giám Đốc 
Nhiệm kỳ: 2014 - 2020


Chức vụ: Phó Giám đốc 
Nhiệm kỳ: 2006 - 2016
 

Chức vụ: Giám đốc
Nhiệm kỳ: 2000 - 2006

Chức vụ: Phó Giám Đốc
Nhiệm kỳ: 2004 - 2015


Chức vụ: Phó Giám đốc
Nhiệm kỳ: 2006-2012

Chức vụ: Phó Giám đốc
Nhiệm kỳ: 2002-2005

Chức vụ: Phó Giám đốc
Nhiệm kỳ: 1997-2003

Chức vụ: Giám đốc
Nhiệm kỳ: 1975-1997

Chức vụ: Giám đốc
Nhiệm kỳ: 1956-1970

Chức vụ: Giám đốc
Nhiệm kỳ: 1970-1975

Chức vụ: Giám đốc
Nhiệm kỳ: 1997-2000

Chức vụ: Phó Giám Đốc
Nhiệm kỳ: 1996-2006


Chức vụ: Phó Giám Đốc
Nhiệm kỳ: 1993-1999


Chức vụ: Phó Giám Đốc
Nhiệm kỳ: 1989-1996


Chức vụ: Phó Giám Đốc
Nhiệm kỳ: 1975-1982

Chức vụ: Phó Giám Đốc
Nhiệm kỳ: 1975-1982

Chức vụ: Phó Giám Đốc
Nhiệm kỳ: 1976-1992

Chức vụ: Phó Giám Đốc
Nhiệm kỳ: 1982-1993