Chương trình biểu diễn

Phó phụ trách Khoa: ThS. Nguyễn Anh Thư 
Phó Trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Thế Hải, ThS. Vũ Dương Liễu
Tổ trưởng Tổ piano phổ thông: ThS. Đặng Trí Dũng