Chương trình biểu diễn

- Phó phụ trách khoa: ThS. Lê Trí Toàn
- Phó Trưởng khoa: ThS. Lương Thăng Long, Ông Nguyễn Tuấn Lộc, ThS. Nguyễn Thanh Huy
- Tổ trưởng tổ đệm Piano: ThS. Triệu Huệ Kỳ