Chương trình biểu diễn

Trưởng Khoa: TS. Trần Đinh Lăng
Phó Trưởng Khoa: ThS. Trần Ánh Minh
Tổ trưởng Tổ Kiến thức âm nhạc Trung cấp: ThS. Bùi Ngọc Lâm