Chương trình biểu diễn

Phó Trưởng khoa: ThS. Đinh Tuyết Lê, ThS. Nguyễn Thị Hải Phượng