Chương trình biểu diễn

Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Hải Phượng