Chương trình biểu diễn


Chức vụ: Phó Giám Đốc 

Nhiệm kỳ: 2014 - nay


Chức vụ: Phó Giám Đốc phụ trách Nhạc viện

Nhiệm kỳ: 2018 - nay