Chương trình biểu diễn

Phó Trưởng khoa Phụ trách Khoa: ThS. Trần Đinh Lăng
Phó Trưởng Khoa: ThS. Trần Ánh Minh
Trưởng bộ môn Âm nhạc học: ThS. Trần Vân Anh