Chương trình biểu diễn

Phó Trưởng Khoa: ThS. Trần Đinh Lăng, ThS. Trần Ánh Minh
Trưởng bộ môn Âm nhạc học: ThS. Trần Vân Anh