Chương trình biểu diễn

Phó phụ trách Khoa: ThS. Phạm Thế Vĩ
Tổ trưởng tổ đệm piano: Cô Cổ Tấn Thu Hương