Chương trình biểu diễn

Phó phụ trách Khoa: ThS. Phạm Thế Vĩ
 
                           
 

Tổ trưởng tổ đệm piano: Cô Cổ Tấn Thu Hương