Chương trình biểu diễn

Luận án: 
   1. Nguyễn Thị Ngọc Dung (NCS Khóa 3. CN: Âm nhạc học. MS: 62210201) - "Ngôn ngữ âm nhạc đương đại trong giao hưởng Việt Nam". Tóm tắt luận án -- Toàn văn luận án. Ngày đăng: 16/6/2020.