Một số hình ảnh Chương trình Báo cáo chuyên đề của nghiên cứu sinh

Chiều ngày 2/8, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi báo cáo chuyên đề của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:
 

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trình bày chuyên đề trước Hội đồng khoa học


 
Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Mỹ HạnhHội đồng khoa học phản biện và nhận xét chuyên đề