Chương trình báo cáo tốt nghiệp thạc sĩ các chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy chuyên ngành (Piano), chuyên ngành Biểu diễn (Contrebasse) và Sáng tác

Ngày 30/11/2019, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo tốt nghiệp cao học cho các học viên các chuyên ngành Phương pháp giảng dạy chuyên ngành - Piano, chuyên ngành Biểu diễn - Contrebasse, và chuyên ngành Sáng tác

Sau đây là hình ảnh chương trình báo cáo tốt nghiệp của các học viên: 

 

TS. Đặng Huy Hoàng - Trưởng Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế đọc quyết định thành lập Hội đồng khoa học


Chương trình báo cáo tốt nghiệp của học viên Đoàn Lê Thanh Tú, chuyên ngành Phương pháp giảng dạy chuyên ngành PianoChương trình báo cáo tốt nghiệp của học viên Lê Hoàng Quốc Nam, chuyên ngành Biểu diễn đàn Contrebasse

Chương trình báo cáo tốt nghiệp của học viên Nguyễn Tự Quốc Đạt, chuyên ngành Sáng tác

Các học viên tặng hoa cho giảng viên Hội đồng khoa học chương trình tốt nghiệp