Hệ thống nguồn tài liệu Thông tin Khoa học và Công nghệ (Âm nhạc và các ngành khoa học khác)

Click vào biểu tượng để truy cập nguồn tài liệu thuộc Hệ thống liên kết nguồn lực thông tin Khoa học và Công nghệ/ Link Tài liệu chuyên ngành âm nhạc

Hệ thống liên kết nguồn lực thông tin Khoa học và Công nghệ thuộc Đề án liên kết nguồn lực thông tin Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh do Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh ký thỏa thuận phối hợp liên kết cùng Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định 1511/QĐ-UBND ngày 13/4/2018 của Ủy Ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.