Hình ảnh buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp bộ môn

Hình ảnh buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp bộ môn
Nghiên cứu sinh Hoàng Ngọc Long (Khóa 3):
- Tên đề tài: Kèn đồng trong hòa tấu thính phòng và giao hưởng tại TP. Hồ Chí Minh.
- Chuyên ngành: Âm nhạc học
- Mã số: 62210201
- Thời gian bảo vệ: 08g thứ Sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2021.
- Địa điểm: Hội trường B, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.

 Hội đồng khoa học chương trình bảo vệ luận án tiến sĩ cấp bộ môn - Nghiên cứu sinh Hoàng Ngọc Long