Hình ảnh buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Hình ảnh buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường
Nghiên cứu sinh Trần Đinh Lăng (khóa 2)
- Tên đề tài: Phong cách sáng tác khí nhạc của 3 nhạc sĩ: Quang Hải, Nguyễn Văn Nam, Ca Lê Thuần.
- Chuyên ngành: Âm nhạc học.
- Mã số: 62210201
- Thời gian bảo vệ: 14g Thứ Sáu, ngày 29 tháng 01 năm 2021.
- Địa điểm: Hội trường B, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh
 
Hội đồng khoa học chương trình bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường - Nghiên cứu sinh Trần Đinh Lăng