Hình ảnh chương trình báo cáo chuyên đề - Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Việt Thảo

8g30 ngày 30/5/2022, tại Phòng sảnh Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh diễn ra buổi bảo vệ:
- Chuyên đề 2: "Đặc điểm ca chương trong Tế Đàn Xã Tắc".
- Chuyên đề 3: "Biên chế dàn nhạc - Hệ thống bài bản trong Tế Đàn Xã Tắc"
của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Việt Thảo, chuyên ngành Âm nhạc học. Mã số 9210201.

Sau đây là một số hình ảnh chương trình: