Hình ảnh chương trình báo cáo tiểu luận tổng quan - nghiên cứu sinh Bùi Hữu Quốc Hùng

14g30 ngày 07/6/2023, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo tiểu luận tổng quan - nghiên cứu sinh Bùi Hữu Quốc Hùng, khóa VI.
Ngành: Âm nhạc học. Mã số: 9210201. Tên đề tài: "Ca khúc nghệ thuật của F.Schubert và R.Schumann trong đào tạo giọng nam cao
(tenor) tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh".
 


Nghiên cứu sinh Bùi Hữu Quốc Hùng báo cáo tiểu luận tổng quan trước Hội đồng khoa học.