Hình ảnh chương trình báo cáo tốt nghiệp Cao học t12-2020 (tiếp theo)

Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức thi tốt nghiệp bổ sung cho các học viên cao học các chuyên ngành: Biểu diễn: Thanh nhạc, đàn Nguyệt; Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Thanh nhạc. 

Sau đây là hình ảnh các chương trình:
  • Hội đồng thi 14g ngày 21/12/2020 - chuyên ngành Biểu diễn Thanh nhạc. Học viên: Hoàng Anh Tú; chuyên ngành Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Thanh nhạc. Học viên Lương Tấn Phát.  
  • Hội đồng thi 14g ngày 22/12/2020 - chuyên ngành Biểu diễn đàn Nguyệt. Học viên: Châu Minh Tâm.