Hình ảnh chương trình báo cáo tốt nghiệp học phần biểu diễn Cao học - Hội đồng thi chiều 25/10/2023

13g30 ngày 25/10/2023, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình thi (tốt nghiệp học phần biểu diễn) cho học viên Trần Trí Trung khóa 30, chuyên ngành Phương pháp giảng dạy chuyên ngành đàn bầu. 

Sau đây là một số hình ảnh tốt nghiệp học phần biểu diễn của học viên: