Hình ảnh chương trình Bảo vệ luận án cấp bộ môn - Nghiên cứu sinh Lê Hồ Hải

Một số hình ảnh chương trình bảo vệ luận án cấp Bộ môn - Nghiên cứu sinh khóa I: Lê Hồ Hải. Thời gian: 14g ngày 21 tháng 10 năm 2020.
Hội đồng khoa học chương trình Báo cáo luận án cấp bộ môn - Nghiên cứu sinh Lê Hồ Hải
Hộ